سینما ماندانا
 • خانه
 • لیست فیلم‌ها
 • به وقت شام

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (18:15) |

  يکشنبه (21:45) |

  خرید بلیت

  خرگیوش

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (20:15) |

  خرید بلیت

  فِراری

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (16:00) |

  يکشنبه (18:00) |

  يکشنبه (20:00) |

  خرید بلیت

  فیلشاه (انیمیشن)

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (16:45) |

  خرید بلیت

  لاتاری

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (18:30) |

  يکشنبه (22:15) |

  خرید بلیت

  لونه زنبور

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (16:45) |

  يکشنبه (20:30) |

  يکشنبه (21:45) |

  خرید بلیت

  مصادره

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (15:45) |

  يکشنبه (17:45) |

  يکشنبه (19:45) |

  يکشنبه (22:00) |

  خرید بلیت