سینما ماندانا
 • خانه
 • لیست فیلم‌ها
 • تگزاس

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (12:00) |

  يکشنبه (13:45) |

  يکشنبه (15:30) |

  يکشنبه (17:15) |

  يکشنبه (19:00) |

  يکشنبه (20:45) |

  يکشنبه (22:30) |

  خرید بلیت

  به وقت شام

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (14:30) |

  يکشنبه (17:15) |

  يکشنبه (19:15) |

  يکشنبه (22:00) |

  خرید بلیت

  فیلشاه (انیمیشن)

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (11:45) |

  يکشنبه (15:00) |

  يکشنبه (16:30) |

  يکشنبه (18:30) |

  خرید بلیت

  لاتاری

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (12:30) |

  يکشنبه (16:30) |

  يکشنبه (20:00) |

  خرید بلیت

  لونه زنبور

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (13:15) |

  يکشنبه (20:00) |

  يکشنبه (21:45) |

  خرید بلیت

  مصادره

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (11:30) |

  يکشنبه (13:15) |

  يکشنبه (15:15) |

  يکشنبه (18:00) |

  خرید بلیت