سینما ماندانا
 • خانه
 • لیست فیلم‌ها
 • اشک نرگس

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (12:30) |

  يکشنبه (15:15) |

  يکشنبه (18:30) |

  خرید بلیت

  بدون تاریخ بدون امضا

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (10:30) |

  يکشنبه (14:30) |

  يکشنبه (16:30) |

  يکشنبه (20:30) |

  خرید بلیت

  هاری

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (11:45) |

  يکشنبه (17:00) |

  يکشنبه (20:30) |

  خرید بلیت

  ما خیلی باحالیم

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (10:15) |

  يکشنبه (12:00) |

  يکشنبه (13:45) |

  يکشنبه (15:30) |

  يکشنبه (17:15) |

  يکشنبه (19:00) |

  يکشنبه (20:45) |

  يکشنبه (22:30) |

  خرید بلیت

  من یک ایرانی ام

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (10:00) |

  يکشنبه (13:30) |

  يکشنبه (18:45) |

  خرید بلیت

  آینه بغل

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (10:30) |

  يکشنبه (12:15) |

  يکشنبه (14:00) |

  يکشنبه (15:45) |

  يکشنبه (17:45) |

  يکشنبه (19:45) |

  يکشنبه (22:30) |

  خرید بلیت

  خالتور

  لیست سانس ها:

  يکشنبه (22:15) |

  خرید بلیت